İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni, ISTWING şirketinin internet sitesi üzerinden ulaşan kişilerden elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Veri Sorumlusu olan yukarıdaki şirketler tarafından ortak hazırlanmıştır.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

İnternet sitemiz üzerinden iletişim formumuzu dolduran kişilerin paylaşmış olduğu ad-soyad ve iletişim bilgilerinden oluşan kişisel veriler ;

 • İlgili kişiye iletişim konusuyla ilgili geri dönüş yapıldığında doğru hitap edilebilmesi,
 • Firmamızın bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

 

Yukarıda sayılan amaçlar için işlenen kişisel veriler yine aynı amaçlarla sınırlı olmak üzere aşağıda belirtilen 3. kişilere aktarılabilecektir.

 • İş Ortakları
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

 

Elde edilen kişisel veriler aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için https://www.istwing.com/ internet sitesinden edineceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’ nu eksiksiz doldurarak ıslak imzalı bir şekilde elden, postayla veya Noter kanalıyla ISTWING DANISMANLIK VE OFIS HIZMETLERI LTD ŞTİ.
OSMANAGA MAH. KUSDILI CAD. AZAM PALAS NO: 47/10 KADIKÖY/ ISTANBUL adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.