Biz Kimiz ?

İstwing, Kadıköy/Bostancı’da çok amaçlı kullanılabilen butik bir mekândır. Kurum içi veya kurumlar arası toplantılara, koçluk workshop’larına, sergilere, söyleşilere, lansmanlara, basın toplantılarına, seminerlere, çeşitli eğitim programlarına, derneklerin/grupların atölye veya proje çalışmalarına, video/film gösterimlerine, özel görüşmelere, davetlere ve bunlar gibi organizasyonlara ev sahipliği yapmaktayız.

KKDIK HİZMETİMİZ

KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlandırılması) yönetmeliği; hem insan sağlığını hem de çevremizi, kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlayan ve AB REACH tüzüğünün Türk Endüstrisi için uyumlaştırılmış halidir.

MSDS/GBF HİZMETİMİZ

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarımız (KDU) ile birlikte, kimyasal ürünleriniz için size ingilizce ve türkçe olarak onaylanmış Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet) hazırlama hizmeti sağlamaktayız.

Ayrıca MSDS (GBF) leriniz için ingilizce→türkçe ve türkçe→ingilizce çeviri hizmeti de sunmaktayız.

KKDIK Hizmetimiz

Ön Kayıt Hizmeti

   • Kayıt yükümlülüklerinin belirlenmesi için ön inceleme

   • Firmanın kayıt sürecindeki rolünün belirlenmesi

   • KKS (Kimyasal Kayıt Sistemi) üzerinden Ön-kayıt (Ön-MBDF) yapılması

   Kayıt Hizmeti

     • Her madde için ayrı oluşturulan konsorsiyum içindeki rolün belirlenmesi (lider/üye)

     • Konsorsiyum etkinliklerinin takibi

     • Kayıt için bilgi gerekliliklerinin belirlenmesi

     • Daimi Danışmanlık

     • Risk Degerlendirmesi ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

     • KKDIK Kayıt Dosyası Hizmetleri

     • Kayıt sonrası, Bakanlık ve Konsorsiyum için Bilgi Güncellemesi

     • “Üçüncü Taraf Temsilcilik” Hizmetleri

     • ‘‘Tek Temsilcilik’’ Hizmetleri

     KKDIK Hizmeti Hakkında Sorularınız

     KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlandırılması) yönetmeliği; hem insan sağlığını hem de çevremizi, kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlayan ve AB REACH tüzüğünün Türk Endüstrisi için uyumlaştırılmış halidir.

     • Alt kullanıcılara ve dağıtıcılara güvenlik bilgi formları (GBF) hazırlanıp temin edilmesi
     • Ek 17’de belirtildiği üzere kısıtlamalara uyulması
     • Ek 14’te listesindeki ürünler için izin başvurusunda bulunma
     • Madde Bilgisi Değişim Forumlarında (MBDF) veri sahibi olarak hareket edilmesi

     Aynı madde için kayıt yapan tedarikçiler arasındaki iletişimin sağlanmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş sistemdir.

     MBDF veri sahiplerine maddeye ilişkin verilerini/çalışmalarını paylaşmaları için platform görevi görür.

     KKDİK mevzuatının 23/12/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir fakat kayıtlar 01/01/2021’de başlamıştır ve 31/12/2023 tarihine kadar devam edecektir.

     Hayır. Kayıt döneminin sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.
     31/12/2023 tarihinden sonra ilk defa yılda bir ton veya üzeri miktarlarda üretilecek olan veya ithal edilecek olan maddeler de, üretilmeden veya ithal edilmeden önce kayıt edilmelidir.

     1. İmalat ve kullanım hakkında bilgi
     2. Maddenin sınıflandırılması ve etiketlenmesi
     3. Ek 6 ila 10’da tanımlanan bilgi gereklilikleri hakkında çalışma özeti
     4. Kimyasal Güvenlik Raporu

     Bakanlığın internet sayfasında her yıl yayınlanan, döner sermaye işletmesinde uygulanacak birim fiyat listesinden öğrenilebilir.

     KKDIK kapsamında; imalatçılar ve ithalatçıların, kendi halinde veya karışım içinde bulunan yıllık 1 ton ve üzeri miktardaki maddeleri ve salınım yapması için tasarlanan eşyaların içindeki maddeleri kayıt ettirme yükümlülükleri vardır.

     Maddenin hacmi kayıt dosyasında sunulması gerekli bilgiyi de belirleyecektir. KKDİK 4 tonaj bandı (yıllık 1 ila 10 ton, 10 ila 100 ton, 100 ila 1000 ton, ve 1000 ton ve üzeri) ve her biri için standart bilgi gerekliliklerini tanımlar.

     Kimyasal güvenlik değerlendirmesinin (KGD) belgelendirilmesidir.

     1. Kendi halinde veya karışım içinde yılda bir ton veya daha fazla bulunan maddelerin Türkiye’de yerleşik imalatçıları ve ithalatçıları
     2. Eşyaların yıllık bir tondan fazla miktarda madde içermesi ve maddenin normal ya da öngörülebilir kullanım koşullarında salınım yapmasının tasarlanması durumunda Türkiye’de yerleşik eşya üreticileri ve ithalatçıları
     3. İthalatçıların kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek için Türkiye dışında yerleşik imalatçı, formülatör veya eşya üretici tarafından atanmış ve Türkiye’de yerleşik “Tek Temsilciler”

     1. Alt kullanıcılara ve dağıtıcılara güvenlik bilgi formları (GBF) hazırlanıp temin edilmesi
     2. Ek 17’de belirtildiği üzere kısıtlamalara uyulması
     3. Ek 14’te listesindeki ürünler için izin başvurusunda bulunma
     4. Madde Bilgisi Değişim Forumlarında (MBDF) veri sahibi olarak hareket edilmesi

     Maddeyi imal eden, karışımı formüle eden veya eşyayı üreten Türkiye dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişi, Türkiye’ye ithal edilen maddeler (kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde) için gerekli kayıt işlemini gerçekleştirmesi için bir tek temsilci atayabilir.

     Yurtiçinde bir firma KKDIK ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için üçüncü taraf temsilci atayabilir.

     1. Teknik dosyayı ilgili ve mevcut tüm bilgilerle belgelemelidir.
     2. Kayıt ettiren başına yıllık 10 ton ve üzeri miktarlarda imal veya ithal edilen maddeler için kimyasal güvenlik değerlendirmesi (KGD) yapılmalıdır, kimyasal güvenlik raporu (KGR) hazırlanmalıdır.

     • Ortak sunum içinde en yüksek tonaj bandına göre istenilen verileri toplama
     • Diğer kayıt ettirenlerle aşağıdaki bilgilerin ortak veya ayrı olarak sunulup sunulmayacağına karar verme:
     (i) kimyasal güvenlik raporu,
     (ii) güvenli kullanım hakkında rehber
     (iii) dosyaya dahil edilen bilgilerin kimyasal değerlendirme uzmanı tarafından gözden geçirildiğine dair beyan

      • Bireysel olarak kayıt ettirme gerekçesini bakanlığa sunmalıdır.
      • Kayıt yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

     1. Süreç boyunca Lider tarafından KKS’de oluşturulan Ortak Sunumun üyesi olduğunuzu teyit etmeniz gerekecektir.
     2. Ortak sunum içinde en yüksek tonaj bandına göre istenilen verileri toplama

     • Teknik dosya
     • Yıllık 10 ton ve daha fazla ise KGR

     1. İmalatçı/İthalatçı Kimliği
     2. Maddenin Kimliği
     3. Maddenin imalatı ve kullanımı hakkında bilgi
     4. Maddenin sınıflandırma ve etiketlenmesi
     5. Güvenli kullanımı için rehber
     6. Maddenin içsel özelliklerine ilişkin bilgilerin çalışma özetleri
     7. Gerekli olması halinde, kapsamlı çalışma özetleri
     8. Kimyasal güvenlik raporunun bir değerlendirme uzmanı tarafından incelendiğine dair bildirim

     1. Maddenin fizikokimyasal özelliklerinin tanımı, imalat ve kullanımları, sınıflandırma ve etiketleme,
     2. İnsan sağlığı zararlılık değerlendirmesi,
     3. Çevresel zararlılık değerlendirmesi
     4. PBT (Kalıcı Biyobirikimli Toksik) ve vPvB (Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli) değerlendirmesi
     5. Maruz kalma değerlendirmesi
     6. Risk karakterizasyonu, risk yönetimi gibi bölümler içerir.

     İLETİŞİM


      Gizlilik Politikası