KKDIK

Contact Us

KKDIK

Within the scope of KKDIK (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) regulation, which entered into force on 23/12/2017, all chemical substances will be registered until 31/12/2023 in order to protect both human health and the environment from the negative effects of chemicals.

We provide consultancy services to determine the responsibilities of your company within the scope of KKDIK and to take the necessary actions in this process.

KKDIK regulation does not only cover chemical substances in raw material or mixture form. If you are producing items and you plan to release this item, your products are considered within the scope.

In addition, the status of your chemical substance planned to be released should be checked whether it is a substance subject to authorization or not.

Many different criteria must be examined to determine whether your substances are covered or subject to any restrictions. If you are producing or selling goods and you have questions about your responsibilities under KKDIK, we will be very happy to help you find the answers.

Ön Kayıt ve Kayıt Hizmetimiz

 • Kayıt yükümlülüklerinin belirlenmesi için ön inceleme

 • Firmanın kayıt sürecindeki rolünün belirlenmesi

 • KKS (Kimyasal Kayıt Sistemi) üzerinden Ön-kayıt (Ön-MBDF) yapılması

 • Her madde için ayrı oluşturulan konsorsiyum içindeki rolün belirlenmesi (lider/üye)

 • Konsorsiyum etkinliklerinin takibi.

 • Kayıt için bilgi gerekliliklerinin belirlenmesi

 • KKDIK Kayıt Dosyası Hizmetleri

 • Risk Degerlendirmesi ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

 • Daimi Danışmanlık

 • ‘‘Tek Temsilcilik’’ Hizmetleri

 • “Üçüncü Taraf Temsilcilik” Hizmetleri

 • Kayıt sonrası, Bakanlık ve Konsorsiyum için Bilgi Güncellemesi

KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlandırılması) yönetmeliği; hem insan sağlığını hem de çevremizi, kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlayan ve AB REACH tüzüğünün Türk Endüstrisi için uyumlaştırılmış halidir.

 • Alt kullanıcılara ve dağıtıcılara güvenlik bilgi formları (GBF) hazırlanıp temin edilmesi
 • Ek 17’de belirtildiği üzere kısıtlamalara uyulması
 • Ek 14’te listesindeki ürünler için izin başvurusunda bulunma
 • Madde Bilgisi Değişim Forumlarında (MBDF) veri sahibi olarak hareket edilmesi

Aynı madde için kayıt yapan tedarikçiler arasındaki iletişimin sağlanmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş sistemdir.

MBDF veri sahiplerine maddeye ilişkin verilerini/çalışmalarını paylaşmaları için platform görevi görür.

KKDİK mevzuatının 23/12/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir fakat kayıtlar 01/01/2021’de başlamıştır ve 31/12/2023 tarihine kadar devam edecektir.

Hayır. Kayıt döneminin sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

31/12/2023 tarihinden sonra ilk defa yılda bir ton veya üzeri miktarlarda üretilecek olan veya ithal edilecek olan maddeler de, üretilmeden veya ithal edilmeden önce kayıt edilmelidir.

 1. İmalat ve kullanım hakkında bilgi

 2. Maddenin sınıflandırılması ve etiketlenmesi

 3. Ek 6 ila 10’da tanımlanan bilgi gereklilikleri hakkında çalışma özeti

 4. Kimyasal Güvenlik Raporu

Bakanlığın internet sayfasında her yıl yayınlanan, döner sermaye işletmesinde uygulanacak birim fiyat listesinden öğrenilebilir.

KKDIK kapsamında; imalatçılar ve ithalatçıların, kendi halinde veya karışım içinde bulunan yıllık 1 ton ve üzeri miktardaki maddeleri ve salınım yapması için tasarlanan eşyaların içindeki maddeleri kayıt ettirme yükümlülükleri vardır.

Maddenin hacmi kayıt dosyasında sunulması gerekli bilgiyi de belirleyecektir. KKDİK 4 tonaj bandı (yıllık 1 ila 10 ton, 10 ila 100 ton, 100 ila 1000 ton, ve 1000 ton ve üzeri) ve her biri için standart bilgi gerekliliklerini tanımlar.

Kimyasal güvenlik değerlendirmesinin (KGD) belgelendirilmesidir.

 1. Kendi halinde veya karışım içinde yılda bir ton veya daha fazla bulunan maddelerin Türkiye’de yerleşik imalatçıları ve ithalatçıları
 2. Eşyaların yıllık bir tondan fazla miktarda madde içermesi ve maddenin normal ya da öngörülebilir kullanım koşullarında salınım yapmasının tasarlanması durumunda Türkiye’de yerleşik eşya üreticileri ve ithalatçıları
 3. İthalatçıların kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek için Türkiye dışında yerleşik imalatçı, formülatör veya eşya üretici tarafından atanmış ve Türkiye’de yerleşik “Tek Temsilciler”

 1. Alt kullanıcılara ve dağıtıcılara güvenlik bilgi formları (GBF) hazırlanıp temin edilmesi
 2. Ek 17’de belirtildiği üzere kısıtlamalara uyulması
 3. Ek 14’te listesindeki ürünler için izin başvurusunda bulunma
 4. Madde Bilgisi Değişim Forumlarında (MBDF) veri sahibi olarak hareket edilmesi

Maddeyi imal eden, karışımı formüle eden veya eşyayı üreten Türkiye dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişi, Türkiye’ye ithal edilen maddeler (kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde) için gerekli kayıt işlemini gerçekleştirmesi için bir tek temsilci atayabilir.

Yurtiçinde bir firma KKDIK ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için üçüncü taraf temsilci atayabilir.

 1. Teknik dosyayı ilgili ve mevcut tüm bilgilerle belgelemelidir.
 2. Kayıt ettiren başına yıllık 10 ton ve üzeri miktarlarda imal veya ithal edilen maddeler için kimyasal güvenlik değerlendirmesi (KGD) yapılmalıdır, kimyasal güvenlik raporu (KGR) hazırlanmalıdır.

 • Ortak sunum içinde en yüksek tonaj bandına göre istenilen verileri toplama
 • Diğer kayıt ettirenlerle aşağıdaki bilgilerin ortak veya ayrı olarak sunulup sunulmayacağına karar verme:
(i) kimyasal güvenlik raporu,
(ii) güvenli kullanım hakkında rehber
(iii) dosyaya dahil edilen bilgilerin kimyasal değerlendirme uzmanı tarafından gözden geçirildiğine dair beyan

  • Bireysel olarak kayıt ettirme gerekçesini bakanlığa sunmalıdır.
  • Kayıt yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

 1. Süreç boyunca Lider tarafından KKS’de oluşturulan Ortak Sunumun üyesi olduğunuzu teyit etmeniz gerekecektir.
 2. Ortak sunum içinde en yüksek tonaj bandına göre istenilen verileri toplama

 • Teknik dosya
 • Yıllık 10 ton ve daha fazla ise KGR

 1. İmalatçı/İthalatçı Kimliği
 2. Maddenin Kimliği
 3. Maddenin imalatı ve kullanımı hakkında bilgi
 4. Maddenin sınıflandırma ve etiketlenmesi
 5. Güvenli kullanımı için rehber
 6. Maddenin içsel özelliklerine ilişkin bilgilerin çalışma özetleri
 7. Gerekli olması halinde, kapsamlı çalışma özetleri
 8. Kimyasal güvenlik raporunun bir değerlendirme uzmanı tarafından incelendiğine dair bildirim

 1. Maddenin fizikokimyasal özelliklerinin tanımı, imalat ve kullanımları, sınıflandırma ve etiketleme,
 2. İnsan sağlığı zararlılık değerlendirmesi,
 3. Çevresel zararlılık değerlendirmesi
 4. PBT (Kalıcı Biyobirikimli Toksik) ve vPvB (Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli) değerlendirmesi
 5. Maruz kalma değerlendirmesi
 6. Risk karakterizasyonu, risk yönetimi gibi bölümler içerir.
0
Ziyaretçi
0
İletişim Kuran
0
Günlük Ziyaretçi
BİZİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ