You can contact us at 0216 380 50/0216 380 50 03  for all your questions.

•Prior Review for Determination of Registration Obligations        

•Pre-Registration (Pre-MBDF)

•KKDIK Registry File Services

•Chemical Safety Assessment and Risk Assessment

•Preparation of Safety Data Sheet ve KDU Approval

•Preparation of Chemical Substance Information Exchange Form (MBDS)

•Permanent Consultancy

•‘‘Only Representative’’ Services

•“Third Party Representation” Services

•Information Update for the Ministry and Consortium After Registration

• UNIPLAST Plastik Sanayii ve Ticaret A.Ş.

•UNIPOL Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• TOTEKS Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi San. Ltd. Şti.

KKDIK (Registration, Evaluation and Authorization and Restriction of Chemicals) is a harmonized version of the EU Reach for the Turkish Industry which aims to protect both human health and our enviromental from the negative effects of chemicals at the highest level.

Within the scope of KKDIK; Manufacturers and importers have an obligation to register substances on their own or in mixtures and substances in articles intended to be released.

Substances ,that be registered, must be classified in accordance with the SEA regulation.

For registration, MBDF Substance Information Exchange Form of substances similar to SIEF in the EU should be prepared and as a first step, Pre-MBDF must have uploaded in the KKS that is a web-site under the Ministry of Environment. Also, the KGR which is similar to the EU SDS (Safetly Data Sheet) will be requested during registration, prepared and signed by a Certified Authority Expert (KDU) .  

When will the KKDIK Pre-Registration finish?

31/12/2020

When will the Registrations of KKDIK start?

The substances that are produced or imported in an annual amount of 1 ton or more should be registered between 23/12/2017 and 31/12/2023.

How will registrations continue after 31/12/2023?

Substances to be produced or imported in quantities of one tonne or more per year for the first time must also be registered before they are manufactured or imported. Before the registration of these substances, an inquiry file will need to be submitted to determine whether a registration or another type of research has been submitted for the same substance in order to implement data sharing mechanisms.

What information should have been evaluated by the Certified Authority Expert?
 • Information about manufacture and usage
 • Classification and Labelling of Chemical Substances
 • (Comprehensive) Summary of work on the information requirements defined in Annexes 6 to 10
 • Safety Data Sheet

The information regarding the examination should be recorded under the file title in the KKS.

Where will the unit price of substances be announced?

Ücretler, Bakanlığın internet sayfasında her yıl yayınlanan, döner sermaye işletmesinde uygulanacak birim fiyat listesinden öğrenilebilir.

From where will registrations be made?

Kayıt dosyası elektronik olarak http://online.cevre.gov.tr/ adresinden Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) kullanılarak sunulmaktadır.

Who can access the published information?

Kayıt dosyasında sunulan ve Bakanlığın elinde bulunan bilgiler, Bakanlığın internet sitesinde ücretsiz olarak herkesin kullanımına açık şekilde yayımlanır.

What information can be accessible free from the website?
 • Zararlı sayılan maddelere yönelik olarak IUPAC adı
 • Varsa maddenin EINECS’teki adı
 • Maddenin sınıflandırması ve etiketlenmesi
 • Fizikokimyasal özellikler ve bunların çevreye etkileri
 • Toksikolojik ve Ekotoksikolojik bilgiler
 • Ek I uyarınca türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye (DNEL) veya öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon (PNEC)
 • Ek-6 dördüncü ve beşinci bölümleri uyarınca sağlanan güvenli kullanım rehberi
 • Ek-9 ve Ek-10 uyarınca talep edilirse, zararlı bir maddenin çevresel ortamlarda tespit edilmesine ve insanların maruz kalma bilgilerinin belirlenmesine yönelik analitik yöntemler
What substances should be registered?

 

KKDİK Yönetmeliğine göre madde yıllık 1 ton miktarında imal veya ithal edilmişse (veya eşya da özel koşullar altında 1 tonun üzerinde miktarlarda bulunuyorsa) ve muafiyet geçerli değilse kayıt ettirilmelidir.

 

İmal ettiği bir maddeyi bizzat kullanan imalatçının, muafiyetler hariç, yılda 1 ton ve üzerinde imal edilen her maddeyi kaydettirme sorumluluğu olup kayıt sırasında kendisi veya müşterileri tarafından tanımlanmış her türlü kullanıma ilişkin bilgilere yer vermesi gerekmektedir.

Do registration requirements change according to tonnage?

Maddenin hacmi kayıt dosyasında sunulması gerekli bilgiyi de belirleyecektir. KKDİK 4 tonaj bandı (yıllık 1 ila 10 ton, 10 ila 100 ton, 100 ila 1000 ton, ve 1000 ton ve üzeri) ve her biri için standart bilgi gerekliliklerini tanımlar.

Who are responsible for the registration?
 • Kendi halinde veya karışım içinde yılda bir ton veya daha fazla bulunan maddelerin Türkiye’de yerleşik imalatçıları ve ithalatçıları
 • Eşyaların yıllık bir tondan fazla miktarda madde içermesi ve maddenin normal ya da öngörülebilir kullanım koşullarında salınım yapmasının tasarlanması durumunda Türkiye’de yerleşik eşya üreticileri ve ithalatçıları
 • İthalatçıların kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek için Türkiye dışında yerleşik imalatçı, formülatör veya eşya üretici tarafından atanmış ve Türkiye’de yerleşik “tek temsilciler
What are the responsibilities of manufacturers and importers producing less than 1 tonne?
 • Alt kullanıcılara ve dağıtıcılara Madde 27 ve Ek 2 uyarınca maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hazırlanıp temin edilmesi
 • Direkt müşterilere Madde 28 uyarınca tanımlandığı gibi GBF gerektirmeyen maddelere ilişkin bilgilerin hazırlanıp iletilmesi
 • Ek 17’de belirtildiği üzere maddelerin ve karışımların imalatı, piyasaya arz edilmesi ve kullanımına ilişkin tüm kısıtlamalara uyulması
 • Ek 14’te listesi verilen maddelerin kullanımı/kullanımları için izin başvurusunda bulunma
 • Madde Bilgisi Değişim Forumlarında (MBDF) veri sahibi olarak hareket edilmesi
What is the Only Representative?
 • Kendi halinde, karışımlar içinde veya bazı durumlarda eşyalar içinde Türkiye’ye ithal edilen maddelerin kaydı Türkiye’de yerleşik ithalatçılar tarafından sunulmalıdır yani maddeyi ithal eden her bir ithalatçının ithal ettiği maddeyi kaydettirmesi gerekmektedir. Bununla beraber, maddeyi imal eden, karışımı formüle eden veya eşyayı üreten Türkiye dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişi, Türkiye’ye ithal edilen maddeler (kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde) için gerekli kayıt işlemini gerçekleştirmesi için bir tek temsilci atayabilir (Madde 9(1)). Bu durumda, Türkiye’de yerleşik ithalatçılar, tek temsilcinin alt kullanıcıları olarak kabul edileceklerinden, kayıt yükümlülükleri bulunmayacaktır.
What is the duty of the overseas supplier?
 • Türkiye dışında yerleşik imalatçı” kayıt işlemini yürütmek üzere bir tek temsilci görevlendirdiğine ve böylece ithalatçıları kayıt yükümlülüklerinden kurtardığına ilişkin olarak tüm Türkiye’de aynı tedarik zincirindeki yerleşik ithalatçılarını bilgilendirmelidir.Türkiye dışında yerleşik imalatçı’ her bir madde başına yalnızca bir tane tek temsilci atayabilir.
Who can assign a third party representative?
 • KKDİK çerçevesindeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda tüm sorumluluğu üstlenmekle beraber, her imalatçı, ithalatçı veya ilgili olduğu durumlarda, alt kullanıcı, başka imalatçılar, ithalatçılar, tek temsilciler ve ilgili olduğunda alt kullanıcılar ile görüşmeler de dahil bütün veri paylaşım işlemleri için bir üçüncü taraf temsilci görevlendirebilir. Bu durumlarda, üçüncü taraf temsilci görevlendirmiş olan imalatçı, ithalatçı veya alt kullanıcının kimliği, Bakanlık tarafından başka imalatçılara, ithalatçılara veya ilgili olduğunda, alt kullanıcılara normal olarak açıklanmamalıdır. Bununla beraber, üçüncü taraf temsilcinin veri paylaşım görüşmelerinde temsil ettiği firma için bir maddenin kaydını yaptıramayacağından, kaydı sunmak maddenin imalatçısı veya ithalatçısına bağlıdır.
What are the responsibilities of registrant?
 • Teknik dosyayı ilgili ve mevcut tüm bilgilerle belgelemelidir.
 • Kayıt ettiren başına yıllık 10 ton ve üzeri miktarlarda imal veya ithal edilen maddeler için kimyasal güvenlik değerlendirmesi (KGD) yapılmalıdır.
 • KGD sonuçları KGR formatında kaydedilmelidir.
What are the responsibilities of leader registrant?
 • Ortak sunum içinde en yüksek tonaj bandına göre istenilen verileri toplama (KKDİK Yönetmeliği Ekler 6-10)
 • Diğer kayıt ettirenlerle aşağıdaki bilgilerin ortak veya ayrı olarak sunulup sunulmayacağına karar verme:

(i) kimyasal güvenlik raporu,

(ii) güvenli kullanım hakkında rehber

(iii) dosyaya dahil edilen bilgilerin kimyasal değerlendirme uzmanı tarafından gözden geçirildiğine dair beyan

What are the responsibilities of the member of the joint presentation?
 • Süreç boyunca Lider tarafından KKS’de oluşturulan Ortak Sunumun üyesi olduğunuzu teyit etmeniz gerekecektir.
 • Ortak sunum içinde en yüksek tonaj bandına göre istenilen verileri toplama (KKDİK Yönetmeliği Ekler 6-10)
 • Anlaşma sonrasında bilgilerin bazıları Lider tarafından sizin adınıza sunulabilir. (Kimyasal güvenlik raporu, güvenli kullanım hakkında rehber ve dosyaya dahil edilen bilgilerin uzman tarafından gözden geçirildiğine dair belirti)
What are the responsibilities of individuals who will register?

Aynı maddenin potansiyel kayıt ettirenleri verileri paylaşmalı ve bilgileri ortak olarak sunmalıdırlar.

 • Tonaj bandınıza göre istenilen bütün verileri toplama (KKDİK Yönetmeliği Ekler 6-10)
 • Bireysel kayıt ettiren olarak kimyasal güvenlik raporunu (KGR) hazırlamanız gerekebilir.
Which sections should the registration file consist of?
 • Kayıt yükümlülüklerine tabi tüm maddeler için daima gerekli olan bir teknik dosya,
 • Yıllık 10 ton ve daha fazla miktarda bir maddenin kayıt ettiren tarafından imalat veya ithalatı durumunda gerekli olan kimyasal güvenlik raporu.
Which sections should the technical file consist of?
 1. İmalatçı/İthalatçı Kimliği
 2. Maddenin Kimliği
 3. Maddenin imalatı ve kullanımı hakkında bilgi
 4. maddenin sınıflandırma ve etiketlenmesi
 5. güvenli kullanımı için rehber
 6. maddenin içsel özelliklerine ilişkin bilgilerin çalışma özetleri
 7. gerekli olması halinde, maddenin içsel özellikleri hakkında bilgilerin kapsamlı çalışma özetleri
 8. imalat ve kullanım, sınıflandırma ve etiketleme, kapsamlı çalışma özetleri ve/veya, ilgiliyse kimyasal güvenlik raporunun bir değerlendirme uzmanı tarafından incelendiğine dair bildirim
 9. ilgiliyse daha fazla test için öneriler
 10. 1 ila 10 ton arasındaki miktarlarda bulunan maddeler için maruz kalma bilgisi
 11. hangi bilgilerin gizli olarak değerlendirileceği hakkında gerekçelendirmeyi içeren istek
How should the scope of the chemical safety report (KGR) be?

 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesinin (KGD) belgelendirilmesidir. KGD hazırlamak ve onu KGR’de belgelemek için gereklilik kayıt ettiren tarafından imal veya ithal edilen yıllık tonaj tarafından başlatılır (eşik seviye yıllık 10 tondur). Aşağıdaki muafiyetler uygulanır:

 • Bir karışımda bulunan maddenin konsantrasyonu Madde 15’te belirtilen değerden daha az ise madde için KGR hazırlanmasına gerek yoktur;
 • Gıda ile temas eden materyallerde ve kozmetikler de kullanım için KGR’nin insan sağlığına yönelik olmasına gerek yoktur, çünkü bunlar diğer mevzuatlarda ele alınmıştır.
Are there situations where the substance is not harmful but can be requested by the customer?
 • Gaz halinde olmayan karışımlar için ağırlıkça ≥ %1 ve gaz halindeki karışımlar için hacimce ≥ %0,2 olan, insan sağlığı ya da çevre için zararlı en azından bir madde; ya da
 • Gaz halinde olmayan karışımlar için ağırlıkça ≥ %0,1 olan, Ek 13’de belirlenen kriterler doğrultusunda kalıcı, biyobirikimli ve toksik ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli olan ya da izne tabi olabilecek maddelerin aday listesi; ya da
 • İşyerinde maruz kalma açısında kısıtlamaları olan bir madde.