Tüm sorularınız için bizimle 0216 380 50/0216 380 50 03  hatlarından iletişime geçebilirsiniz.

•Kayıt Yükümlülüklerinin Belirlenmesi İçin Ön İnceleme        

•Ön-kayıt (Ön-MBDF)

•KKDIK Kayıt Dosyası Hizmetleri

•Risk Degerlendirmesi ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

•Kimyasal Güvenlik Raporu Hazırlanması ve KDU Onayı

•Kimyasal Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlanması

•Daimi Danışmanlık

•‘‘Tek Temsilcilik’’ Hizmetleri

•“Üçüncü Taraf Temsilcilik” Hizmetleri

•Kayıt sonrası, Bakanlık ve Konsorsiyum için Bilgi Güncellemesi

• UNIPLAST Plastik Sanayii ve Ticaret A.Ş.

•UNIPOL Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• TOTEKS Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi San. Ltd. Şti.

KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlandırılması) yönetmeliği; hem insan sağlığını hem de çevremizi, kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlayan ve AB REACH tüzüğünün Türk Endüstrisi için uyumlaştırılmış halidir.

KKDIK kapsamında; imalatçılar ve ithalatçıların, kendi halinde veya karışım içinde bulunan maddeleri ve salınım yapması için tasarlanan eşyaların içindeki maddeleri kayıt ettirme yükümlülükleri vardır.

Kayıt ettirilecek maddelerin SEA (Sınıflandırma, Ambalajlama ve Etiketleme) yönetmeliği kapsamında sınıflandırılmış olması gerekmektedir.

Kayıt için AB’deki SIEF (Substance Information Exchange Forum) ile benzer olan maddelerin MBDF (Madde Bilgi Değişim Formu) lerini düzenlenmelidir ve ilk aşama olarak çevre bakanlığına bağlı KKS sisteminden maddelerin Ön-MBDF leri yollanmış olması gerekmektedir.Ayrıca kayıt esnasında istenecek olan AB’deki SDS (Safetly Data Sheet)’e benzer olan KGR (Kimyasal Güvenlik Raporu) ’nin sertifikalı bir yetkili tarafından hazırlanıp imzalanması gerekmektedir. 

KKDIK Ön-Kayıt ne zaman bitecek?

31/12/2020

KKDIK kayıtlar ne zaman başlayacak?

KKDİK mevzuatının yürürlüğe girdiği tarih olan 23/12/2017 ile 31/12/2023 tarihleri arasında arasında yıllık 1 ton veya üzeri miktarda üretilen veya ithal edilen maddeler 31/12/2023 tarihine kadar kaydedilmelidir.

31/12/2023 tarihinden sonra kayıtlar nasıl devam edecek?

31/12/2023 tarihinden sonra ilk defa yılda bir ton veya üzeri miktarlarda üretilecek olan veya ithal edilecek olan maddeler de, üretilmeden veya ithal edilmeden önce kayıt edilmelidir. Bu maddelerin kayıt işleminden önce, veri paylaşım mekanizmalarının uygulanabilmesi amacıyla aynı maddeye ilişkin daha önceden bir kayıt veya başka tür bir araştırmanın sunulup sunulmadığının belirlenmesi için bir sorgulama dosyası sunulması gerekecektir.

Hangi bilgilerin Kimyasal Değerlendirme Uzmanı tarafından değerlendirilmiş olması gerekir?
 • İmalat ve kullanım hakkında bilgi
 • Maddenin sınıflandırılması ve etiketlenmesi
 • (Kapsamlı) Ek 6 ila 10’da tanımlanan bilgi gereklilikleri hakkında çalışma özeti
 • Kimyasal Güvenlik Raporu

 

İncelemeye ilişkin bilgi KKS’de yer alan dosya başlığı altında kaydedilmelidir.

Ücret bilgilendirilmesi nereden yapılacak?

Ücretler, Bakanlığın internet sayfasında her yıl yayınlanan, döner sermaye işletmesinde uygulanacak birim fiyat listesinden öğrenilebilir.

Kayıtlar nereden gerçekleştirilecek?

Kayıt dosyası elektronik olarak http://online.cevre.gov.tr/ adresinden Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) kullanılarak sunulmaktadır.

Kayıt ettirilen maddeler hakkında bilgilere kimler ulaşabilir?

Kayıt dosyasında sunulan ve Bakanlığın elinde bulunan bilgiler, Bakanlığın internet sitesinde ücretsiz olarak herkesin kullanımına açık şekilde yayımlanır.

Hangi bilgiler internet sitesinden ücretsiz olarak ulaşılabilir olacaktır?
 • Zararlı sayılan maddelere yönelik olarak IUPAC adı
 • Varsa maddenin EINECS’teki adı
 • Maddenin sınıflandırması ve etiketlenmesi
 • Fizikokimyasal özellikler ve bunların çevreye etkileri
 • Toksikolojik ve Ekotoksikolojik bilgiler
 • Ek I uyarınca türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye (DNEL) veya öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon (PNEC)
 • Ek-6 dördüncü ve beşinci bölümleri uyarınca sağlanan güvenli kullanım rehberi
 • Ek-9 ve Ek-10 uyarınca talep edilirse, zararlı bir maddenin çevresel ortamlarda tespit edilmesine ve insanların maruz kalma bilgilerinin belirlenmesine yönelik analitik yöntemler
Hangi maddeler kayıt ettirilmelidir?

 

KKDİK Yönetmeliğine göre madde yıllık 1 ton miktarında imal veya ithal edilmişse (veya eşya da özel koşullar altında 1 tonun üzerinde miktarlarda bulunuyorsa) ve muafiyet geçerli değilse kayıt ettirilmelidir.

 

İmal ettiği bir maddeyi bizzat kullanan imalatçının, muafiyetler hariç, yılda 1 ton ve üzerinde imal edilen her maddeyi kaydettirme sorumluluğu olup kayıt sırasında kendisi veya müşterileri tarafından tanımlanmış her türlü kullanıma ilişkin bilgilere yer vermesi gerekmektedir.

Tonaja göre kayıt gereklilikleri değişiyor mu?

Maddenin hacmi kayıt dosyasında sunulması gerekli bilgiyi de belirleyecektir. KKDİK 4 tonaj bandı (yıllık 1 ila 10 ton, 10 ila 100 ton, 100 ila 1000 ton, ve 1000 ton ve üzeri) ve her biri için standart bilgi gerekliliklerini tanımlar.

Kayıt yükümlülüğü olan aktörler kimlerdir?
 • Kendi halinde veya karışım içinde yılda bir ton veya daha fazla bulunan maddelerin Türkiye’de yerleşik imalatçıları ve ithalatçıları
 • Eşyaların yıllık bir tondan fazla miktarda madde içermesi ve maddenin normal ya da öngörülebilir kullanım koşullarında salınım yapmasının tasarlanması durumunda Türkiye’de yerleşik eşya üreticileri ve ithalatçıları
 • İthalatçıların kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek için Türkiye dışında yerleşik imalatçı, formülatör veya eşya üretici tarafından atanmış ve Türkiye’de yerleşik “tek temsilciler
Yıllık 1 ton altı üretim yapan imalatçıların ve ithalatçıların sorumlulukları var mıdır?
 • Alt kullanıcılara ve dağıtıcılara Madde 27 ve Ek 2 uyarınca maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hazırlanıp temin edilmesi
 • Direkt müşterilere Madde 28 uyarınca tanımlandığı gibi GBF gerektirmeyen maddelere ilişkin bilgilerin hazırlanıp iletilmesi
 • Ek 17’de belirtildiği üzere maddelerin ve karışımların imalatı, piyasaya arz edilmesi ve kullanımına ilişkin tüm kısıtlamalara uyulması
 • Ek 14’te listesi verilen maddelerin kullanımı/kullanımları için izin başvurusunda bulunma
 • Madde Bilgisi Değişim Forumlarında (MBDF) veri sahibi olarak hareket edilmesi
Tek temsilci nedir?
 • Kendi halinde, karışımlar içinde veya bazı durumlarda eşyalar içinde Türkiye’ye ithal edilen maddelerin kaydı Türkiye’de yerleşik ithalatçılar tarafından sunulmalıdır yani maddeyi ithal eden her bir ithalatçının ithal ettiği maddeyi kaydettirmesi gerekmektedir. Bununla beraber, maddeyi imal eden, karışımı formüle eden veya eşyayı üreten Türkiye dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişi, Türkiye’ye ithal edilen maddeler (kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde) için gerekli kayıt işlemini gerçekleştirmesi için bir tek temsilci atayabilir (Madde 9(1)). Bu durumda, Türkiye’de yerleşik ithalatçılar, tek temsilcinin alt kullanıcıları olarak kabul edileceklerinden, kayıt yükümlülükleri bulunmayacaktır.
Yurtdışındaki tedarikçinin görevi nedir?
 • Türkiye dışında yerleşik imalatçı” kayıt işlemini yürütmek üzere bir tek temsilci görevlendirdiğine ve böylece ithalatçıları kayıt yükümlülüklerinden kurtardığına ilişkin olarak tüm Türkiye’de aynı tedarik zincirindeki yerleşik ithalatçılarını bilgilendirmelidir.Türkiye dışında yerleşik imalatçı’ her bir madde başına yalnızca bir tane tek temsilci atayabilir.
Kimler üçüncü taraf temsilci atayabilir?
 • KKDİK çerçevesindeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda tüm sorumluluğu üstlenmekle beraber, her imalatçı, ithalatçı veya ilgili olduğu durumlarda, alt kullanıcı, başka imalatçılar, ithalatçılar, tek temsilciler ve ilgili olduğunda alt kullanıcılar ile görüşmeler de dahil bütün veri paylaşım işlemleri için bir üçüncü taraf temsilci görevlendirebilir. Bu durumlarda, üçüncü taraf temsilci görevlendirmiş olan imalatçı, ithalatçı veya alt kullanıcının kimliği, Bakanlık tarafından başka imalatçılara, ithalatçılara veya ilgili olduğunda, alt kullanıcılara normal olarak açıklanmamalıdır. Bununla beraber, üçüncü taraf temsilcinin veri paylaşım görüşmelerinde temsil ettiği firma için bir maddenin kaydını yaptıramayacağından, kaydı sunmak maddenin imalatçısı veya ithalatçısına bağlıdır.
Kayıt yapan kişinin sorumlulukları nelerdir?
 • Teknik dosyayı ilgili ve mevcut tüm bilgilerle belgelemelidir.
 • Kayıt ettiren başına yıllık 10 ton ve üzeri miktarlarda imal veya ithal edilen maddeler için kimyasal güvenlik değerlendirmesi (KGD) yapılmalıdır.
 • KGD sonuçları KGR formatında kaydedilmelidir.
Ortak sunum yapan lider kayıt ettirenin sorumlulukları nelerdir?
 • Ortak sunum içinde en yüksek tonaj bandına göre istenilen verileri toplama (KKDİK Yönetmeliği Ekler 6-10)
 • Diğer kayıt ettirenlerle aşağıdaki bilgilerin ortak veya ayrı olarak sunulup sunulmayacağına karar verme:

(i) kimyasal güvenlik raporu,

(ii) güvenli kullanım hakkında rehber

(iii) dosyaya dahil edilen bilgilerin kimyasal değerlendirme uzmanı tarafından gözden geçirildiğine dair beyan

Ortak sunumun üyesinin sorumlulukları nelerdir?
 • Süreç boyunca Lider tarafından KKS’de oluşturulan Ortak Sunumun üyesi olduğunuzu teyit etmeniz gerekecektir.
 • Ortak sunum içinde en yüksek tonaj bandına göre istenilen verileri toplama (KKDİK Yönetmeliği Ekler 6-10)
 • Anlaşma sonrasında bilgilerin bazıları Lider tarafından sizin adınıza sunulabilir. (Kimyasal güvenlik raporu, güvenli kullanım hakkında rehber ve dosyaya dahil edilen bilgilerin uzman tarafından gözden geçirildiğine dair belirti)
Bireysel kayıt ettirecek olan kişilerin sorumlulukları nelerdir?

Aynı maddenin potansiyel kayıt ettirenleri verileri paylaşmalı ve bilgileri ortak olarak sunmalıdırlar.

 • Tonaj bandınıza göre istenilen bütün verileri toplama (KKDİK Yönetmeliği Ekler 6-10)
 • Bireysel kayıt ettiren olarak kimyasal güvenlik raporunu (KGR) hazırlamanız gerekebilir.
Kayıt dosyası hangi bölümlerden oluşmalıdır?
 • Kayıt yükümlülüklerine tabi tüm maddeler için daima gerekli olan bir teknik dosya,
 • Yıllık 10 ton ve daha fazla miktarda bir maddenin kayıt ettiren tarafından imalat veya ithalatı durumunda gerekli olan kimyasal güvenlik raporu.
Teknik dosyanın içinde hangi bilgiler yer almalıdır?
 1. İmalatçı/İthalatçı Kimliği
 2. Maddenin Kimliği
 3. Maddenin imalatı ve kullanımı hakkında bilgi
 4. maddenin sınıflandırma ve etiketlenmesi
 5. güvenli kullanımı için rehber
 6. maddenin içsel özelliklerine ilişkin bilgilerin çalışma özetleri
 7. gerekli olması halinde, maddenin içsel özellikleri hakkında bilgilerin kapsamlı çalışma özetleri
 8. imalat ve kullanım, sınıflandırma ve etiketleme, kapsamlı çalışma özetleri ve/veya, ilgiliyse kimyasal güvenlik raporunun bir değerlendirme uzmanı tarafından incelendiğine dair bildirim
 9. ilgiliyse daha fazla test için öneriler
 10. 1 ila 10 ton arasındaki miktarlarda bulunan maddeler için maruz kalma bilgisi
 11. hangi bilgilerin gizli olarak değerlendirileceği hakkında gerekçelendirmeyi içeren istek
Kimyasal güvenlik raporu (KGR)’ nun kapsamı nasıl olmalıdır?

 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesinin (KGD) belgelendirilmesidir. KGD hazırlamak ve onu KGR’de belgelemek için gereklilik kayıt ettiren tarafından imal veya ithal edilen yıllık tonaj tarafından başlatılır (eşik seviye yıllık 10 tondur). Aşağıdaki muafiyetler uygulanır:

 • Bir karışımda bulunan maddenin konsantrasyonu Madde 15’te belirtilen değerden daha az ise madde için KGR hazırlanmasına gerek yoktur;
 • Gıda ile temas eden materyallerde ve kozmetikler de kullanım için KGR’nin insan sağlığına yönelik olmasına gerek yoktur, çünkü bunlar diğer mevzuatlarda ele alınmıştır.
Kimyasal Güvenlik Raporunun kapsamı nedir?
 • Bölüm A                               
  1. Risk yönetimi önlemlerinin özeti
  2. Risk yönetimi önlemlerinin uygulandığına ilişkin beyan
  3. Risk yönetimi önlemlerinin iletildiğine ilişkin beyan

   

  Bölüm B

   

  1. Madde ve fizikokimyasal özelliklerinin tanımı
  2. İmalat ve kullanımları
  3. Sınıflandırma ve etiketleme
  4. Çevresel davranış özellikleri
  5. İnsan sağlığı zararlılık değerlendirmesi
  6. Fizikokimyasal özelliklerin insan sağlığı zararlılık değerlendirmesi
  7. Çevresel zararlılık değerlendirmesi
  8. PBT (Kalıcı Biyobirikimli Toksik) ve vPvB (Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli) değerlendirmesi
  9. Maruz kalma değerlendirmesi
  10. Risk karakterizasyonu
Hangi maddeler için tedarik ettiği tüm alt kullanıcılara ve dağıtıcılara bir güvenlik bilgi formu temin etmesi gerekmektedir?
 • SEA Yönetmeliğe göre madde veya karışım içindeki bir madde zararlı olarak sınıflandırılmışsa
 • KKDİK Yönetmeliği Ek 13 uyarınca kalıcı, biyobirikimli ve toksiktir (PBT) veya çok kalıcı ve çok biyobirikimli ise (vPvB),
 • Madde izne tabi tutulabilecek aday maddeler listesinde yer alıyorsa
Maddenin zararlı olmadığı fakat müşterinin talep edebileceği durumlar var mıdır?
 • Gaz halinde olmayan karışımlar için ağırlıkça ≥ %1 ve gaz halindeki karışımlar için hacimce ≥ %0,2 olan, insan sağlığı ya da çevre için zararlı en azından bir madde; ya da
 • Gaz halinde olmayan karışımlar için ağırlıkça ≥ %0,1 olan, Ek 13’de belirlenen kriterler doğrultusunda kalıcı, biyobirikimli ve toksik ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli olan ya da izne tabi olabilecek maddelerin aday listesi; ya da
 • İşyerinde maruz kalma açısında kısıtlamaları olan bir madde.